Søk
Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer for den norske seksjonen i Amnesty International.

Godkjent av Amnesty International Norges styre 9. mars 2008.

1. Generelt
Amnesty International Norges sentrale målsetting er å verne individer mot brudd på menneskerettigheter, og å spre respekt og engasjement for alle menneskers rettigheter i samsvar med Amnestys visjon og mandat. Alle aktiviteter Amnesty International Norge (AI Norge) genererer skal tjene dette formålet. Organisasjonens ledelse skal baseres på åpne og demokratiske prosesser, og Amnestys arbeid setter høye krav til etterrettelighet, integritet og omtanke. Derfor er AI Norges organisasjonskultur og omdømme svært viktig for hvilke resultater man kan forvente å oppnå.

Formålet med etiske retningslinjer er å sikre at personer som representerer AI Norge utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med de standarder AI Norge setter gjennom sine styrende dokumenter. Retningslinjene vil også bidra til å overholde lover og regler som er relevante for AI Norges virksomhet.

Retningslinjene gir et rammeverk for det AI Norge anser som ansvarlig atferd, men er ikke uttømmende. Som representant for AI Norge skal man alltid søke å utøve godt skjønn, forsiktighet og omtanke i sitt arbeid for organisasjonen.

2. Omfang og ansvar
De etiske retningslinjene gjelder for alle som representerer AI Norge. Linjeledere er ansvarlig for å gjøre retningslinjene kjent samt påse at de anvendes og følges. Man skal ikke handle i strid med reglene, og heller ikke oppfordre andre til å gjøre det. Ved tvil om en bestemt aktivitet er lovlig eller etisk akseptabel skal man på forhånd – så langt det er praktisk mulig – rådføre seg med nærmeste foresatte.

Brudd på AI Norges etiske retningslinjer vil ikke bli tolerert, og kan føre til interne disiplinærtiltak, oppsigelse eller i alvorlige tilfeller politianmeldelse.

3. Forvaltning av menneskelige ressurser
AI Norge er en ikke-økonomisk organisasjon, der formålet med virksomheten er å skape mest mulig nytteverdi for Amnestys målgrupper og mål. Amnesty erkjenner at arbeidets utførelse og resultater gjenspeiler kvaliteten på organisasjonens ledelse, ansatte og frivillige, og vil derfor investere i utvikling av de menneskelige ressurser.

Lønnsbetingelser og andre godtgjørelser må balansere mellom samfunnets forventninger og krav til resursutnyttelse i ideelle ikke-økonomiske organisasjoner, og behovet for å rekruttere og beholde velkvalifisert personale nødvendig for å oppnå organisasjonens mål. AI Norges personalforvaltning skal være i samsvar med gjeldende arbeidslovgiving, og sikre ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetskrav for både ansatte og frivillige medarbeidere.

4. Atferd basert på gjensidig respekt
AI Norges representanter skal utføre sine arbeidsoppgaver og oppføre seg overfor kolleger og andre på en uklanderlig måte. AI Norge aksepterer ikke atferd som kolleger eller andre man er i kontakt med oppfatter som truende eller nedverdigende. Man skal opptre hensynsfullt og respektfullt i forhold til utenlandske kolleger og samarbeidspartnere og andre kulturer. Under tjenestereiser skal man ikke kjøpe eller motta seksuelle tjenester. Denne regelen gjelder både i og utenfor arbeidstiden.

5. Likebehandling
AI Norge ønsker en inkluderende arbeidskultur, og erkjenner og verdsetter at alle mennesker er unike og verdifulle og skal respekteres for sine individuelle evner. AI Norge aksepterer ingen form for mobbing, trakassering eller diskriminering, for eksempel på grunnlag av kjønn, religion, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning.

AI Norge skal tilby like arbeidsmuligheter og gi rettferdig behandling av alle ansatte. Ved personalrelaterte beslutninger skal kun relevante kvalifikasjoner som personlige egnethet, utdanning, erfaring, resultater og andre faglige kriterier legges til grunn.

6. Rusmidler
AI Norge skal være en rusfri arbeidsplass. Følgelig skal man ikke nyte eller være påvirket av rusmidler når man er i arbeid for organisasjonen.

Begrensede mengder alkohol kan likevel bli servert når spesielle anledninger gjør dette passende. Forutsetningen er da at inntaket ikke kombineres med bilkjøring eller andre aktiviteter som ikke er forenlig med bruk av alkohol. Rusmidler skal ikke brukes/serveres på en måte som kan sette deltagerne eller deres organisasjoner/firma i et uheldig lys.

Arrangementer der det deltar ungdom under 18 år skal normalt være alkoholfrie. Unntak fra denne regel skal på forhånd godkjennes av AI Norges generalsekretær eller styreleder.

7. Interessekonflikter
AI Norges representanter skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv – eller nærstående personer – som er upassende eller på annen måte kan tenkes å skade Amnestys interesser.

Man skal ikke ta del i eller forsøke å påvirke beslutninger dersom dette kan føre til – eller oppfattes som – en interessekonflikt. Slike interessekonflikter kan være en personlig interesse i saken – økonomisk eller på annen måte – direkte eller gjennom nærstående personer.

Blir man oppmerksom på en potensiell interessekonflikt skal man straks melde fra til nærmeste overordnede. Interessekonflikter er ikke alltid opplagte, ved tvil bør man rådføre seg med en av sine overordnede. Styremedlemmer skal rådføre seg med styreleder.

8. Bestikkelser, gaver og fordeler
AI Norges representanter skal ikke tilby, love eller gi utilbørlige fordeler til andre for å få vedkommende til å utføre eller unnlate å utføre noe i tilknytning til sine tjenesteplikter. Dette gjelder uavhengig av om fordelen tilbys direkte eller gjennom mellommann.

Gaver eller andre goder til eksterne forbindelser skal være i samsvar med lokalt akseptert skikk og bruk. Gaver og andre goder skal være av beskjeden verdi og gis med begrenset hyppighet – og forutsatt at tid og sted er passende.
Det er ikke tillatt å motta pengegaver eller andre fordeler som kan påvirke – eller oppfattes å påvirke – vedkommendes integritet eller uavhengighet. Gaver og andre fordeler kan bare mottas dersom de er av beskjeden verdi og gis med begrenset hyppighet – og forutsatt at tid og sted er passende.

Arrangementer AI Norge gjennomfører for eksterne deltagere skal alltid ha et faglig eller forretningsmessig formål. De skal være nøkterne mht kostnader og passende mht formål. De samme prinsippene gjelder for AI Norges deltakelse ved tilsvarende arrangementer hos andre.

Dersom man er tilbudt eller har mottatt gaver eller goder utover vanlige høflighetsgaver, skal nærmeste overordnede straks informeres. Denne skal da vurdere om gaven eller godet vil svekke mottakerens integritet eller uavhengighet.

9. Konkurrerende aktiviteter
AI Norges representanter skal opptre lojalt ovenfor Amnesty. De skal ikke eie, drive, gi tungtveiende bistand til eller ta ansettelse i virksomhet som direkte eller indirekte konkurrerer med eller motarbeider AI Norges menneskerettsfaglige arbeid eller forretningsmessige virksomhet.

10. Inntektsarbeid
Inntektsarbeidet ved AI Norge skal gjennomføres i henhold til gjeldende etiske retningslinjer fastsatt av Innsamlingskontrollen (www.innsamlingskontrollen.no).

11. Privacy policy
AI Norge skal behandle innsamlede persondata i henhold til personopplysningsloven. De fleste nettsidene på www.amnesty.no skal kunne brukes uten å legge igjen personlig informasjon. AI Norges WEB-servere skal kun lagre anonym informasjon for å framvise statistikk vedrørende bruksmønster etc. Det skal kun lagres personlige data dersom brukeren aktivt gir fra seg informasjon, f eks gjennom å delta i en elektronisk underskriftskampanje eller bestilling av elektronisk nyhetsbrev eller medlemskap.
Registrert informasjon om medlemmer og støttespillere skal behandles strengt konfidensielt og i henhold til Personopplysningslovens § 8, og kun brukes til følgende formål:
  • Oppfylle inngåtte avtaler
  • Oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov
  • Aktiviteter vedrørende informasjon om og innsamling av midler for Amnesty

Ved skriftlig henvendelse kan man kreve innsyn i hvilke personlige opplysninger AI Norge har registrert, og hvordan disse benyttes.

AI Norge skal ikke utlevere personopplysninger til andre. Unødvendige opplysninger skal slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.

12. Kjøp av varer og tjenester
AI Norges kjøp av varer og tjenester skal foretas i henhold til retningslinjer fastsatt av Initiativ for etisk handel (IEH), se vedlegg 1.

13. Regnskap og rapportering
AI Norges regnskap og rapportering skal til enhver tid være i overensstemmelse med relevante lover, regnskapsstandard for ideelle organisasjoner og landsmøtets vedtak. Regnskapene skal ikke inneholde feilaktige eller forsettlig villedende poster. De skal i rimelig detalj gi et forsvarlig og nøyaktig uttrykk for AI Norges eiendeler, forpliktelser, inntekter og utgifter. Transaksjoner skal ikke forsettlig klassifiseres feil, enten det gjelder føring på konto, avdeling/prosjekt eller regnskapsperiode.

Den periodiske rapportering til AI Norges styre og landsmøte skal synliggjøre forbruket av finansielle midler i forhold til Amnestys målsettinger, vedtatt planverk og budsjett, for derved å bidra til en effektiv utnyttelse av innsamlede midler.

14. Sikring av eiendeler og arkiver
Eiendeler og arkiver som tilhører AI Norge skal brukes og oppbevares med forsiktighet og respekt, og sikres mot ødeleggelse og misbruk. Bruk av AI Norges tid, utstyr og materiell til formål som ikke er direkte knyttet til Amnestys virksomhet er ikke tillatt uten tillatelse fra nærmeste overordnede. Det samme gjelder fjerning eller lån av AI Norges eiendeler uten tillatelse.

15. Konfidensiell informasjon – Taushetsplikt
AI Norges generelle prinsipp om åpenhet og innsyn skal ikke være til hinder for hensiktsmessig sikring av informasjon som er viktig for organisasjonens virksomhet og personers sikkerhet. Alle som arbeider i eller for AI Norge skal utvise en særskilt aktsomhetsplikt med hensyn til opplysninger man får kjennskap til i sitt arbeid, og der man skjønner – eller bør skjønne – at utenforståendes tilgang til opplysningene kan skade organisasjonen og/eller de mennesker Amnesty ønsker å hjelpe.

16. Ingen rettigheter
Dette dokumentet redegjør for grunnleggende prinsipper, normer og prosedyrer som er retningsgivende for de som representerer AI Norge. Dokumentet skaper ingen rettigheter for kontakter, samarbeidspartnere, leverandører eller andre personer eller enheter.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Vedlegg 1: IEHs retningslinjer for etisk handel
IEHs retningslinjer for etisk handel bygger på sentrale FN‐ og ILO‐konvensjoner og ‐dokumenter. Innholdet i IEHs retningslinjer angir minimums‐ og ikke maksimumsstandarder. Nasjonal lovgiving skal etterleves. Der hvor retningslinjene og nasjonale lover eller reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden gjelde.

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr 29 og 105)
1.1 Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
1.2 Arbeiderne må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr 87, 98 og 135 og 154)
2.1 Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt.
2.2 Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter, eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid.
2.3 Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke i noe tilfelle hindre, parallelle mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjoner nr 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr 146)
3.1 Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid.
3.2 Barn under 15 år (14 eller 16 år i visse land) skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres utdanning.
3.3 Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte konvensjoner er uakseptabelt. Dersom det allerede foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

4. Diskriminering (ILO konvensjoner nr 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
4.1 Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.
4.2 Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV smittet.
5. Brutal behandling
5.1 Fysisk mishandling eller avstraffing, eller trussel om fysisk mishandling skal være forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og forskjellige former for ydmykelser.

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr 155 og anbefaling nr 164)
6.1 Det skal arbeides for å skaffe arbeiderne et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til forhold på arbeidsplassen.
6.2 Arbeiderne skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte.
6.3 Arbeiderne skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for helsesikker oppbevaring av mat.
6.4 Hvis arbeidsgiver stiller losji, skal dette være rent, sikkert og tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

7. Lønn (ILO konvensjon nr 131)
7.1 Lønn til arbeiderne skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard, og alltid tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov.
7.2 Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeid påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
7.3 Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates.

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr 1 og 14)
8.1 Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller industriens standard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Det anbefales at arbeidstid per uke ikke overstiger 48 timer (8 timer per dag).
8.2 Arbeiderne skal ha minst 1 fridag i uken.
8.3 Overtid skal være begrenset. Det anbefales maksimum 12 timer per uke.
8.4 Arbeiderne skal alltid ha overtidstillegg, minimum i tråd med gjeldende lover.

9. Regulære ansettelser
9.1 Forpliktelser overfor arbeiderne, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
9.2 Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
9.3 Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

Forhold utenfor arbeidsplassen
10. Marginaliserte befolkningsgrupper
10.1 Produksjonen, og uttaket av råvarer til produksjonen, skal ikke bidra til å ødelegge ressurs‐ og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer eller andre naturressurser som disse befolkningsgruppene er avhengig av.

11. Miljø
11.1 Miljøtiltak vurderes i hele produksjons‐ og distribusjonskjeden, fra råvareproduksjon til utsalg. Både lokale, regionale og globale miljøaspekter skal søkes ivaretatt. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på, eller skadet av forurensning.
11.2 Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og ‐reguleringer skal overholdes.
11.3 Relevante utslippstillatelser er innhentet der det er nødvendig.
11.4 Skadelige kjemikalier og andre stoffer skal forvaltes på en forsvarlig måte.Del saken