Share
Voldtekt:

Nei er nei!

Denne aksjonen er avsluttet.

En voldtekt er en voldtekt - uavhengig om overgriperen bruker vold eller ikke. Men slik er det ikke i Norge. Krev endring!

Skrevet av: Patricia Kaatee
PUBLISERT: 31. mai 2012, KL. 9:14 -
SIST OPPDATERT: 10. juni 2016, KL. 14:13
Det er en grunnleggende menneskerett å kunne bestemme selv over sin egen kropp og seksualitet. En voldtekt er et alvorlig og grovt brudd på denne retten.

Men visste du at voldtektsbestemmelsen i den norske straffeloven er i strid med internasjonale menneskerettighetsstandarder?

ER DETTE EN VOLDTEKT? SE FILMEN OG DØM SELV!

Den internasjonale rettighetsstandarden rundt voldtekt, slik den blant annet fremkommer i artikkel 36 i Europarådets Konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner, definerer voldtekt som en krenkelse av en persons seksuelle selvbestemmelsesrett og personlige integritet, og har mangelen på oppriktig samtykke som sitt definerende element.

Senest i februar 2012 fikk Norge krass kritikk av FNs Kvinnekomité fordi voldtektsbestemmelsen i straffeloven ikke er i overenstemmelse med internasjonal rett. Norsk lov definerer fremdeles voldtekt som seksuell omgang ved bruk av vold eller truende atferd, ikke ved manglende samtykke.

LES SAKEN: Skremmende syn på voldtekt

Amnesty International har gjennom flere år oppfordret norske myndigheter til å bringe voldtektsbestemmelsen i straffeloven i overensstemmelse med internasjonal rett. Det vil gi et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt, og vil samtidig bidra til å sikre kvinner i Norge en bedre rettstrygghet.

Amnesty krever:
  • Myndighetene må endre voldtektslovgivningen slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke.
  • Dommere og jurymedlemmer skal få nødvendig opplæring om kjønnsbasert diskriminering og vold , og bevisstgjøres om måten fordommer og holdninger til kjønn og seksualitet urettmessig kan påvirke beslutninger i voldtektssaker.
  • Ofre for overgrep skal sikres nødvendig oppfølging og bistand gjennom en lovfesting av minst et døgnbemannet overgrepsmottak i hvert fylke med tilstrekkelig finansiering og tilfredsstillende faglig standard.
  • Det settes en tidsfrist for ratifiseringen av Europarådets Konvensjonen for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og i nære relasjoner.

Hva kan du gjøre?
  • Signer aksjonen!
  • Fortell alle du kjenner om saken!
  • Skap oppmerksomhet om saken på nett og i media, på skolen, på jobben og/eller på gaten!
  • Fortell andre hva du har gjort i kommentarfeltet!
Del saken
Inga Marte Torkildsen
Likestillingsminister
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
 
Kjære Inga Marte Thorkildsen

I februar 2012 fikk Norge krass kritikk av FNs Kvinnekomité fordi voldtektsbestemmelsen i den norske straffeloven fremdeles har vold eller truende atferd som sitt definerende element.

Den internasjonale rettighetsstandarden rundt voldtekt, slik den blant annet fremkommer i artikkel 36 i Europarådets Konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og i nære relasjoner, definerer voldtekt som en krenkelse av en persons seksuelle selvbestemmelsesrett og personlige integritet, og har mangelen på oppriktig samtykke som sitt definerende element.

FNs Kvinnekomité har nå oppfordret norske myndigheter til å overholde sine internasjonale forpliktelser, og til å endre lovgivningen slik at det er mangelen på oppriktig samtykke som definerer en voldtekt. Komiteen henviser til Vertido-saken fra 2008 som helt entydig ber staten om å fjerne enhver henvisning til bruk av vold eller trusler om vold i nasjonal voldtektslovgivning. FNs Kvinnekomité har dessuten gått til det uvanlige skritt å kreve en skriftlig tilbakemelding innen to år om hvordan denne anbefalingen følges opp.

Hvert år utsettes mellom 8.000 og 16.000 kvinner I Norge for voldtekt eller voldtektsforsøk. Ifølge Riksadvokaten henlegger politiet mer enn åtte av ti voldtektsanmeldelser, mens hver tredje voldtektssak ender med frifinnelse i retten. Det høye antallet henleggelser er et alvorlig angrep på voldtatte kvinners rett til rettslig beskyttelse og uttrykk for en omfattende kjønnsbasert diskriminering av kvinner i Norge.

Amnesty International har gjennom flere år oppfordret norske myndigheter til å bringe voldtektsbestemmelsen i straffeloven i overensstemmelse med internasjonal rett. Det vil gi et viktig signal i det forebyggende arbeidet, og vil samtidig bidra til å sikre kvinner i Norge en bedre rettstrygghet.

Jeg vil derfor oppfordre deg til å følge opp anbefalingene fra FNs Kvinnekomite snarest mulig, og til sikre at voldtektsbestemmelsen i straffeloven endres slik at loven entydig fastslår at sex uten samtykke er voldtekt.

Med vennlig hilsen,

DITT NAVN
 
Andre Aksjoner