Share

Protokoll fra styremøte 15. juni 2018

Utkast til protokoll fra styremøte i Amnesty i Norge 15. juni 2018.
Skrevet av: Maren Grytting
PUBLISERT: 25. juni 2018, KL. 9:54 -
SIST OPPDATERT: 21. september 2018, KL. 9:19
Tilstede: Kjetil Haanes, Thea Schjødt, Veslemøy Aga, Kjell Johnsen, Tonje Hellevig, Gro Herefoss Davidsen, Ole-Gunnar Solheim, Nancy Herz og Viktor Matre.
Forfall: Wasim Zahid og Tor-Hugne Olsen.
Tilstede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Bjarte Økland og Maren Grytting.
Andre tilstede: Tone Utvik fra PwC (under SAK 32/2018) og Selma Ahmetagic (under SAK 33/2018).

Møteleder: Kjetil Haanes
Protokollfører: Maren Grytting


SAK 28/2018 Dagsorden
Sakspapir fra generalsekretæren

Grunnet forfall trer 1. vara og 4. vara inn som ordinære styremedlemmer. SAK 32/2018 ble flyttet til etter SAK 29/2018 grunnet tilstedeværelse av revisor.

Vedtak
Styret vedtok dagsorden.


SAK 29/2018 Protokollsaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak
Protokoll fra styremøtet 14.04.2018 ble godkjent og signert.


SAK 30/2018 Kommende styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Liste over kommende styresaker ble gjennomgått og tatt til orientering. I tillegg til fremlagte liste vil tildeling av Amnestyprisen og tilbakemeldinger fra Global Assembly bli satt på agenda for styremøtet i september.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.


SAK 31/2018 Generalsekretærens orientering
Muntlig orientering v/generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte om noen av resultatene av kampanjen om Saudi-Arabia og Oljefondet som AI Norge har gjennomført denne våren. Etter at NBIM som er ansvarlig for investeringene til Oljefondet fikk overlevert et notat fra AI Norge som viste hvordan de hadde investert i et selskap som brøt menneskerettighetene solgte de seg ut av dette selskapet. Videre førte lobbyering av stortingspolitikere til at organisasjonen ble nevnt fra talerstolen under behandlingen av Oljefondsmeldingen og at elementer av vår foreslåtte merknad til Oljefondsmeldingen ble inkludert.

Generalsekretæren orienterte om samarbeidet AI Norge har hatt med Hydro frem til nå og om at det vurderes om dette samarbeidet skal videreføres grunnet korrupsjonsanklagene rettet mot Hydro i Brasil. I forbindelse med denne vurderingen gjennomfører AI Norge undersøkelser og informasjonshenting fra en rekke aktører inkludert Hydro. Styret vil bli holdt orientert om utfallet av prosessen.

Nominasjonskomiteen for Amnestyprisen har nå blitt nedsatt og består av følgende fem medlemmer: styremedlem Ole-Gunnar Solheim, Amnesty-studentaktivist og tidligere leder i Amnesty Blindern Guro Slinning, daglig leder i Tinius Trust og tidligere generalsekretær i Norsk presseforbund Kjersti Løken Stavrum, barnepsykolog på Vestfold sykehus og tidligere Barneombud Reidar Hjerman, og journalist i Dagbladet Line Fransson.

Denne uken har AI Norge hatt besøk av ungdomsaktivister fra Midtøsten. De har sammen med norske ungdomsaktivister og ansatte fra AI Norge og regionkontoret i Beirut planlagt en workshop for ungdomsaktivister fra Norge og MENA-regionen som skal avholdes i Marokko i oktober.

Generalsekretæren orienterte om at han sammen med en internasjonal Amnesty-delegasjon drar til Tyrkia for å overvære den neste høringen til Taner Kilic. Høringen er satt til 21. juni og det er håp om at det kan ende med en løslatelse siden det nå har blitt levert inn en politirapport som ikke har kunnet dokumentere at Taner lastet ned appen Bylock som står som hovedanklagen mot han.

1. juli trer den nye personvernlovgivningen (GDPR) i kraft. Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet og at organisasjonen forholder seg til bransjenormen utarbeidet av Datatilsynet. Før 1. juli vil det bli sendt ut en e-post til alle medlemmer og støttespillere angående GDPR.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.


SAK 32/2018 Årsregnskap 2017
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef presenterte hovedtallene fra årsregnskapet for 2017 og hvordan årsresultatet vil bli fordelt. 2017 var siste år med TV-aksjonsmidler, og prosjekt-midler som ikke har blitt brukt opp vil bli tilbakebetalt til Norad da søknad om forlengelse av prosjektperioden ble avslått.

Revisor presenterte funnene fra revisjon fra 2017. I denne prosessen har blant annet den overordnede virksomhetsstyringen, skatt og avgift, og internkontroll blitt fokusert på. Det fremgikk ingen større avvik i revisjonen og det ble poengtert at organisasjonen har en virksomhetsstyring som er proposjonal i forhold til størrelsen på organisasjonen.

Vedtak
Styret vedtar årsregnskap med noter og beretning som fremlagt med et underskudd på kr 10 091 205. Årsresultatet fordeles til formålskapital som følger: Prosjektfondet økes med kr 2 326 675, og TV-aksjonens fond reduseres med kr 12 417 879.


SAK 33/2018 Global Assembly forberedelser
Sakspapir fra generalsekretæren

Selma Ahmetagic, AI Norges ungdomsdelegat til Global Assembly, deltok som observatør under denne saken.

Under styremøtet 14. april behandlet styret førsteutkastene til grunnprinsipper for Amnestys policyer for abort og narkotika, samt noen konkrete spørsmål som ble stilt til seksjonene i forhold til klimaendringer. I andre halvdelen av mai ble det sendt ut en ny versjon av disse grunnprinsippene, og samtidig ble det sendt ut en første versjon av grunnprinsipper for Amnestys policy i henhold til klimaendringer. Styrets internasjonale utvalg hadde vurdert og kommet med kommentarer til de nye dokumentene som dannet grunnlag for styrets diskusjon.

Styret stilte seg positive til at andre versjon av grunnprinsippene som skal danne grunnlaget for en policy om abort har et tydeligere språk og får bedre frem at kjønnsbasert diskriminering er i kjernen av problemet. Dette er i tråd med det AI Norge har spilt inn. Likevel reageres det på at hensynet til svangerskapets lengde og fosterets levedyktighet utgår som rimelig begrensning på retten til å kunne ta abort. Dette er foreslått fordi internasjonale erfaringer tilsier at en slik begrensning i realiteten kan utgjøre en betydelig begrensning også på retten til å ta abort tidlig i svangerskapet. Styret ga delegasjonen råd om å ha et klart standpunkt på at kvinners rett til selvbestemmelse er hovedfokuset, men at man likevel skal akseptere at staten kan sette rimelige begrensninger i forhold til denne retten basert på en vurdering av svangerskapets lengde og fosterets levedyktighet.

Andre versjon av grunnprinsippene som skal danne grunnlaget for en policy om narkotika og menneskerettigheter inneholder hovedsakelig språklige endringer og endringer i fremtoning, men ikke i substans. To av punktene som styret var kritiske mot i første utkastet står fortsatt, henholdsvis avkriminalisering av salg og transport av små mengder, og oppfordringen til stater om å lovregulere narkotikamarkedet for å på den måten undergrave organisert kriminalitet. Styret ga delegasjonen råd om å jobbe for at disse to punktene, spesielt sistnevnte fjernes.

Første versjon av grunnprinsippene for Amnestys policy i henhold til klimaendringer vurderes som bra og gjenspeiler det AI Norge tidligere har spilt inn. Utkastet tar hensyn til Amnestys styrker og strategiske fortrinn, samtidig som det unngår å gå inn på områder der Amnesty ikke har kompetanse. I styrets diskusjon ble viktigheten av sistnevnte vektlagt, da dette var et punkt som AI Norges medlemmer tidligere har ytret skepsis mot. Styret ga delegasjonen råd om å fokusere på at Amnesty kun skal arbeide for og ta et standpunkt til klimaspørsmål som er direkte knyttet til menneskerettigheter.

I tillegg til de tre overnevnte policyprosessene skal «the role of sections» diskuteres på Global Assembly. Under ICM i 2017 ba den internasjonale bevegelsen det internasjonale styret om å utvikle en operasjonaliseringsplan som tar for seg diverse aspekter knyttet til rollen seksjoner spiller i den internasjonale bevegelsen. Et slikt forslag har nå blitt utarbeidet og generalsekretæren som har fulgt denne prosessen nøye orienterte styret ytterligere om diskusjonene knyttet til dette temaet. Styret var enig om at hovedpoenget som AI Norge burde fremme er at mindre seksjoner må kunne jobbe med nasjonal problematikk.

Styreleder orienterte om at norske Kristin Høgdahl leder den internasjonale nominasjonskomiteen som jobber med å finne personer til diverse posisjoner i internasjonale Amnesty-organer og hennes oppfordring til styret om å nominere personer til disse posisjonene.

Vedtak
Global Assembly delegasjonen tar innspillene fra internasjonalt utvalg og styret til orientering. Styret er inneforstått med at vedtaksforslagene kan utvikles og endres, og binder derfor ikke delegasjonen til disse rådene.

Styret nominerere styremedlem Gro Herefoss Davidsen som kandidat til Membership Review Committee.


SAK 34/2018 Status økonomi pr april
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef presenterte status for økonomi pr mai som gjenspeiler status økonomi pr første kvartal som styret fikk presentert under styremøtet i april. Hovedtallene viser at på inntektssiden ligger vi under budsjett, dette er hovedsakelig knyttet til store givere, næringsliv og arv. Styret merket seg at inntektene ligger under budsjett og ber generalsekretæren følge nøye de områdene der inntektsvikten foreløpig er størst.

På kostnadssiden ligger vi over budsjett. Dette skyldes periodiseringsavvik i assessment som utbetales til det internasjonale sekretariatet og høyere kostnader knyttet til F2F-rekruttering enn antatt. Førstnevnte vil rette seg inn i løpet av året, og ref. SAK 19/2018 har styret godtatt at budsjett for F2F-rekruttering overskrides grunnet gode resultater.

Under styremøtet i september vil styret bli orientert om oppdatert prognose.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.


SAK 35/2018 Reviderte retningslinjer og varslingsrutiner
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret diskuterte de oppdaterte etiske retningslinjene og de nyetablerte retningslinjene for håndtering av seksuell trakassering som har blitt utarbeidet av et utvalg bestående av styremedlemmer og ansatte ved sekretariatet. Styret kom med sine innspill til dokumentet og presiserte viktigheten av å forankre dokumentene i organisasjonen. Generalsekretæren orienterte om at retningslinjene kommer til å ligge lett tilgjengelig for ansatte, medlemmer og grupper, samt at de vil orienteres om på alle større møter.

I forbindelse med behandlingen av de reviderte etiske retningslinjer ble spesielt punktet vedrørende alkohol diskutert. Styret støttet utvalgets forslag om at AI Norge som hovedregel ikke skal dekke alkohol for medlemmer og ansatte.

Vedtak
Styret vedtar de framlagte forslagene til etiske retningslinjer og retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering. Styret ber om at retningslinjene blir gjort lett tilgjengelig for ansatte og medlemmer.


SAK 36/2018 Nye lokaler for AI Norge
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef orienterte om status for prosessen med å vurdere nye lokaler for AI Norge. Tre alternativer vurderes som aktuelle der en av disse er ombygging av nåværende lokaler. En ekstern rådgiver har blitt leid inn for å bistå organisasjonen med prosessen, og det er sannsynlig at det vil foreligge et ønske om å inngå ny husleieavtale før neste styremøte. Det foreslås derfor at styret tildeler styreleder fullmakt til å inngå endelig husleieavtale.

Vedtak
Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne endelig husleieavtale under forutsetning av at de fremlagte vilkårene ikke endres vesentlig.


SAK 37/2018 Behandling av innstillingen til styret om Amnesty i Norges medlemsdemokrati
Sakspapir fra styreleder

​Styret diskuterte de 14 tiltaksforslagene som har blitt fremmet i Innstillingen til styret om AI Norges medlemsdemokrati. Innstillingen har blitt utarbeidet av en styringsgruppe, og medlemmer har fått mulighet til å komme med tilbakemeldinger på tiltaksforslagene blant annet i forbindelse med regionmøter.

Tilbakemeldinger fra medlemmer har hovedsakelig vært positive, men det har blitt yttret noe skepsis mot tiltakspunkt tre som foreslår å legge landsmøtet fast til Gardemoen. Videre ble det diskutert om det er nødvendig å arrangere et fullt landsmøte årlig, eller om man kan finne en alternativ løsning slik at medlemmer kan få mulighet til å bli hørt i sakene som skal diskuteres på Global Assembly. Styret diskuterte at et alternativ kan være å avholde et mindre møte i årene uten landsmøte der Global Assembly saker diskuteres.

Vedtak
Styret legger frem for landsmøtet to alternativ:
  1. Innstillingen fra styringsgruppen om AI Norges medlemsdemokrati i sin helhet.
  2. Innstillingen fra styringsgruppen med unntak av punkt 2,3 og 4. I år uten landsmøtet skal styret sørge for at medlemmene blir innvolvert og hørt i saker som skal til behandling i Global Assembly, blant annet gjennom et eget forberedende møte. Styret får mandat til å fastsette retningslinjer for dette møtet.

SAK 38/2018 Utkast til program for landsmøtet
Sakspapir fra generalsekretæren
Styreleder orienterte om status for planleggingen av landsmøtet og at rutiner rundt betaling av deltakeravgift har blitt strammet inn. Styret fikk mulighet til å spille inn på utkast til program for landsmøtet.

​Vedtak
Styret ber generalsekretæren inkludere innspillene som styret har kommet med til programmet og presentere endelig utkast på styremøtet i september.


SAK 39/2018 Ungdoms- og Studentrådets vedtekter
Sakspapir fra generalsekretæren

​Vedtak
Styret vedtar de framlagte forslagene til vedtekter for Ungdoms- og Studentrådet i Amnesty i Norge. Fremtidige endringer kan gjøres i samråd med sekretariatet.


SAK 40/2018 Styrets orientering
Styreleder holdt i april et foredrag i Volda om fremveksten av rasisme og hat i Europa, i forbindelse med visningen av filmen Golden Dawn på en dokumentarfilmfestival. Videre har styreleder ledet en debatt med Hilde Frafjord Johnson i Herøy kirke om bistand, flyktningpolitikk, menneskerettigheter og Sør-Sudan.

Styrets nestleder deltok på AI Sveits sitt landsmøte i mai og Nancy Herz deltok på årsmøtet til AI Færøyene.

Ansattes representant, Ole Gunnar Solheim, orienterte styret om at valg av ny ansattes hoved- og vararepresentant til styret ble gjennomført i juni. Anne Marie Mollen ble valgt som de ansattes hovedrepresentant til styret og Maren S. Rullestad ble valgt til vara. Begge vil tiltre sine roller etter årets landsmøte.


SAK 41/2018 Eventuelt
Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Styrets alenetid

Godkjent og signert på styremøte 14. september 2018.
Del saken
Andre Nyheter