Share
Foto: Kripos/JD
Foto: Kripos/JD
Ny kampanje mot voldtekt:

Støtter politiets jakt på kjernekarer

Amnesty er veldig fornøyd med Kripos og Justisdepartementets kampanje som skal forebygge voldtekt og tar sikte på å plassere skyld der den hører hjemme.
Skrevet av: Camilla Berge
PUBLISERT: 15. november 2013, KL. 15:00 -
SIST OPPDATERT: 14. september 2016, KL. 10:08
Den 14. november lanserte Kripos og Justisdepartementet kampanjen "Kjernekar", som et ledd i sitt forebyggende arbeid mot voldtekt. Kampanjen er en direkte oppfordring til unge gutter om å være bevisst på faren for festrelaterte voldtekter og gripe inn før det skjer. Kampanjen ruller i sosiale medier og skal ut i videregående skoler. 
 
Se siden på Facebook her: Kjernekar
 
Jenter i 17 til 25 års alderen er spesielt utsatt for festrelaterte overgrep, mens menn i samme gruppe er overrepresentert blant overgriperne. Offer og overgriper har ofte hatt kontakt før overgrepet finner sted. Ifølge Kripos er 40 prosent av alle voldtekter i Norge festrelaterte. 

- Dette tallet er altfor høyt, Vidar Brein-Karlsen, Statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet.
 
Positiv dreining
 
Et av målene med kampanjen er å avlive voldtektsmyter som legger deler av ansvaret for et overgrep over på offeret, ved og i stedet fokusere på hver enkeltes ansvar for sin oppførsel og på et felles ansvar for å gripe inn.
 
Kripos vedgår at kampanjen representerer en dreining fra tidligere politikampanjer mot voldtekt, som har hatt en tendens til å fokusere på forhåndsregler jenter burde ta. Amnesty ser denne nye kampanjen som et svært velkomment grep som tar sikte på å legge skyld og ansvar der det hører hjemme. 
 
- Det er kjempebra at Kripos og Justisdepartementet tar dette initiativet. Amnesty har lenge etterlyst holdningsskapende arbeid på denne arenaen, og er veldig glade for at dette omsider kommer, sier politisk rådgiver i Amnesty International Patricia Kaatee som også liker uttrykket i kampanjen.

Kollektivt ansvar å gripe inn
 
Kripos-sjef Ketil Haukaas påpeker at vi har et kollektivt ansvar for å forebygge voldtekt og overgrep. Han sammenligner voldtekt med mobbing, og viser til at voldtekt ofte ikke begrenses kun til gjerningsmann og offer da det ofte er mulighet for omgivelsene til å kunne gripe inn. En av hovedmålsettingene med kampanjen er å oppnå en "kollektivisering", hvor vi alle tar ansvar og passer på hverandre.

- Vi har alle et kollektivt ansvar for å gripe inn i sårbare situasjoner, Ketil Haukaas.


Ny vri
 
I sin rapport "Voldtektssituasjonen 2012" belyser Kripos problemet rundt voldtektsofferets følelse av det å være et "verdig" eller "uverdig" offer, og deres egen oppfattelse av hvorvidt deres egen voldtekt var en "ekte" voldtekt. Kulturelle myter om hva det innebærer å være et verdig offer, knyttes ofte til hvorvidt overgriperen var ukjent, det ble brukt vold, og om ofret satt seg til fysisk motverge under voldtekten. 
 
Ofre som oppfatter seg selv som uverdige, og stiller ofte spørsmål om hvor "ekte" voldtekten de opplevde var, og har større sannsynlighet til og frastå fra å anmelde forholdet til politiet. Den nye kampanjen er et bevist grep tatt for å bekjempe denne typen fordommer, og for å redusere mørketallene i forbindelse med voldtekt.
- Vi vet at det er store mørketall der ute. Det er sannsynlig at man vil få en umiddelbar vekst i antall anmeldelser i forbindelse med kampanjen, dette er positivt, sier Kripos Eivind Borge.
 
Han understreker at kampanjen "er en annen vri" enn den politiet pleier å bruke, og at dette er et bevisst grep for å få ansvarsfølelsen vekk fra offeret og over på gjerningsmennene og miljøet rundt dem.

- Vi ønsker å sette mer fokus på en ansvarliggjøring. Vi har alle et ansvar et ansvar vi alle må dele.


Vanskelig å forebygge

Kripos forklarer at voldtekt er et av de områdene hvor politiet har størst problemer med å forebygge lovbrudd. Samtidig fremhever de at de har størst tro på forebyggende arbeid i forhold til festrelaterte voldtekter, og at dette i så fall vil bidra svært positivt til å redusere voldtekter generelt i Norge, ettersom denne typen voldtekter representerer nesten halvparten av alle voldtekter i landet. 
 
Statssekretær Vidar Brein-Karlsen, viser også til at en lignende kampanjer har hatt oppnådd gode resultater i andre land, og at Justisdepartementet har store håp om at kampanjen vil bringe resultater her hjemme.


Spre til kjernekarer

Kampanjen er i stor grad basert på bruken av sosiale media. Dette er relativt nytt for politiet, men samtidig mener Kripos at det er den mest effektive måten å nå ut til målgruppen på. Lena Reif leder for Sedelighetsseksjonen i Kripos forteller at de har stor tro at budskapet vil feste seg bedre ved å engasjere brukerne direkte i kampanjen, og at målet derfor er at "budskapet skal deles og likes".
- Vi ønsker at jentene skal spre dette budskapet til sine kjernekarer, sier hun.


- Amnesty er svært glade for at Kripos og Justisdepartementet setter fokus på og holdningsskapende arbeid. Samtidig er det veldig viktig at dette ikke blir et engangsinitiativ. Effektiv holdningsendring krever et vedvarende fokus. Der er derfor svært viktig både fra et kriminalitetsforebyggende og et menneskerettsligperspektiv å bygge sterke holdninger mot slike typer overgrep, sier Amnestys Patricia Kaatee.


Kjenner du en kjernekar? Gå inn på Kripos og Justisdepartementets kampanjeside, og send en hilsen her.
 
Del saken
Andre Nyheter