Share

Utkast til protokoll styremøte 03.03

Utkast til protokoll fra styremøtet i Amnesty i Norge 3 mars 2017
 
Skrevet av: Helle Biørnstad
PUBLISERT: 20. april 2017, KL. 14:59 -
SIST OPPDATERT: 20. april 2017, KL. 14:59

 
 
Tilstede: Kjetil Haanes, Thea Schjødt, Ole Gunnar Solheim, Veslemøy Aga, Inga Laupstad, Gro Davidsen, Kjell Johnsen, Tonje Hellevig, Nancy Herz, og Tor-Hugne Olsen tilstede via videoanrop.
 
Forfall: Wasim Zahid
 
Tilstede fra sekretariatet: John Peder Egenæs og Jon Eivind Sivertsen
 
Møteleder: Kjetil Haanes
Protokollfører: Jon Eivind Sivertsen
 
 
SAK 01/2017                Dagsorden                                                                                                    
                                    Sakspapir fra generalsekretæren          
                                   
Vedtak
Dagsorden vedtatt med tillegg fra Thea Schjødt. Hun ber om at det under styrets orientering diskuteres hvordan man skal involvere medlemmene best mulig i AIs prosjekt rundt narkotikapolitikk og menneskerettigheter.                                                             
 
SAK 02/2017                Protokollsaker                                                                                   
Sakspapir fra generalsekretæren
                                   
Vedtak
Protokoll fra styremøte 16.12.2017 vedtatt med tillegg om at Ole Gunnar Solheim var tilstede.                  
 
SAK 03/2017                Kommende styresaker                                                                      
Sakspapir fra generalsekretæren
                                   
Vedtak
Tas til orientering
 
SAK 04/2017                Generalsekretærens orientering                                                       
Muntlig orientering v/ generalsekretæren
 
Generalsekretæren orienterte om Møte med Fremtiden i Våre Hender. DnB er klar over at de må score bedre fremover. FiV og Amnesty er kontinuerlig i tett dialog med DnB
 
Vedtak
Tas til orientering                                          
 
SAK 05/2017                Presentasjon av arbeidet til det norske menneskerettighetsfondet             
Muntlig orientering v/ Sandra Petterson
                                   
Generalsekretæren presenterte det norske menneskerettighetsfondet og
fondets tilknytning til Amnesty International Norge. Sandra Petterson orienterte om fondets arbeid. Hun fortalte hvordan styret og Amnesty som eier kan være med å påvirke menneskerettighetsfondets arbeid. Petterson understreket et ønske fra fondet om å ytterligere videreutvikle synergier mellom Amnesty og fondet.
 
 
Vedtak
Tas til orientering
 
SAK 06/2017                Oppdatert versjon av governance reform                                                     
                                    Sakspapir fra generalsekretæren
                                   
Styret er grunnleggende positiv til forslaget til ny governance struktur for Amnesty International, og diskuterte spesielt følgende forslag til endringer:
 
Møtenes struktur og hyppighet:
Styret støtter forlaget om et årlig Global Assembly, med en ‘standing body’ av delegater som kan kalles inn ved behov mellom møtene. Styret støtter også innføringen av årlige regionale møter, blant annet for gjennomgang og diskusjon av agendaen på GA.
 
Delegasjonenes størrelse, sammensetning og mangfold:
Styret støtter forslaget om at delegasjonene skal være på tre medlemmer, der den ene faste med stemmerett er styreleder og den andre er generalsekretær. Styret mener at det må være et mål at begge kjønn skal være representert i alle delegasjoner.
 
Valgsystem/stemmerettigheter:
Styret støtter primært forslaget om one section – one vote, sekundært et vektet system men med en klar definisjon av medlemmer. Styret er imot forslaget at representanter fra nasjonale kontor opprettet av det internasjonale sekretariatet skal ha stemmerett.
 
«Meeting of the movement»
Styret viser til at ett av målene med governance refom er å lage mer effektive og billigere strukturer, og er imot et dyrt og omfangsrikt «meeting of the movement» hvert tredje år som en del av den faste governance strukturen, men er åpen for et slikt møte ved behov, men da etter vedtak på GA.
 
Det internasjonale styret og komiteenes mandat og funksjonerer:
Styret mener at det internasjonale styrets mandat og funksjon bør styrkes, og er imot forslag som svekker dette. Styret mener at instruksen for det internasjonale styret må vedtas av GA, og ikke av styret selv. Styret mener også at den internasjonale styrelederen skal velges gjennom direkte valg, men vil ta dette forslaget opp i neste omgang.
 
Vedtak
Tas til orientering
 
 
 
SAK 07/2017                Utkast årsrapport 2016                                                                                 
Sakspapir fra generalsekretæren
Rapporten skal til flere gjennomlesninger, og det skal leses korrektur flere ganger. Styret gikk gjennom rapporten og gjorde noen endringer der det var nødvendig.                          
 
Vedtak
Styret gir ros for rapportens innhold og form, og ber generalsekretæren inkorporere styrets forslag til endringer før endelig forslag til årsrapport blir behandlet på neste styremøte.
 
 
SAK 08/2017                Status organisasjonsgjennomgang                                                              
Muntlig orientering v/ generalsekretæren
 
1.mars startet Helle Biørnstad i jobben som leder av den nye avdelingen, medlems og organisasjonsavdelingen. Prosessen med å ansette opplæringsansvarlig er snart gjennomført. Så fort denne personen er på plass vil det ansettes opplæringskoordinatorer i de regionene der dette mangler. Rekrutteringsbyrået Assessit er engasjert for å hjelpe i ansettelsesprosessen for leder av politisk avdeling. Denne personen skal etter planen være klar før ti uker er gått. Oppstart for vedkommende skjer antagelig etter sommeren.
 
Ny administrasjons og økonomisjef starter mandag 6 mars. Akkurat hatt en feilet rekruttering på digital markedsføring. Kandidaten ble ansatt av noen andre før tiltredelsen i Amnesty. Det er mottatt 170 søknader til stillingen som styre og administrasjonssekretær, hvorav mange er godt kvalifiserte. Anne Marie Mollén er på plass som prosjektleder for demokratiprosjektet. Frank Conde Tangberg startet å fungere i jobben som ungdomsansvarlig/opplæringskoordinator. Richard Dwomoh går fra Face to Face til prosjektleder i kampanjeavdelingen. Han har ansvar for samarbeidet med Switch i en overgangsfase, og har derfor ikke tiltrådt stillingen i kampanjeavdelingen enda. June Haugane er ansatt som regionleder i region sør.
 
Jon Eivind Sivertsen er ansatt i en prosjektstilling for å jobbe med store givere og spesielt den forestående konferansen om næringsliv og menneskerettigheter i oktober. Generalsekretæren forteller at det fortsatt oppleves at de ansatte på sekretariatet er svært optimistiske til den nye organisasjonsstrukturen og endringene den medfører.
 
Vedtak
Tas til orientering
 
SAK 09/2017                Status demokratiprosjektet                                                               
Muntlig orientering v/ generalsekretæren og nestleder
 
Nestleder orienterte:
Anne Marie Mollen er ansatt som prosjektsekretær i halv stilling. Styringsgruppen er utvidet med tre eksterne medlemmer etter etter søknad via Amnestys hjemmeside. Første møte blir gjennomført i løpet av mars.
                                   
Vedtak
Tas til orientering
 
SAK 10/2017                Søknader til prosjektfondet                                                                                                  
Sakspapir fra generalsekretæren
 
Styret har mottatt to søknader til prosjektfondet, disse behandles hver for seg.


Sak 1: Søknad fra Menneskerettighetsfondet
 
Vedtak sak 1:
Styret vedtar å bevilge NOK 140.000 til Det Norske Menneskerettighetsfond. Pengene skal brukes i tråd med den vedlagte søknaden, og Fondet skal rapportere tilbake om gjennomføringen av prosjektet ved årsslutt 2017. Midlene tas fra 'Prosjektfondet'.
 
Sak 2: Søknad til prosjekt i samarbeid med Rune Eraker
 
Vedtak sak 2:
tyret bevilger 150.000 til fotoprosjektet i samarbeid med Rune Eraker. Styret vektlegger viktigheten av at prosjektet får bred eksponering over hele landet. Midlene tas fra Prosjektfondet.
           
 
SAK 11/2017                Forespørsel om samarbeid med AI Zimbabwe                                             
Sakspapir fra generalsekretæren
 
Muntlig orientering fra generalsekretæren: Arbeidet med å opprette et mulig samarbeid er fortsatt i startfasen. Det er spesielt godt grunnlag for samarbeid på 1) MRU og 2) CRM-systemer.
 
Vedtak
Styret ber generalsekretæren gå i dialog med AI Zimbabwe og den internasjonale bevegelsen i den hensikt å vurdere om AI Norge og AI Zimbabwe skal inngå et samarbeide langs de foreslåtte linjene. Styret ber om at generalsekretæren deretter kommer med et forslag til vedtak, inkludert økonomiske rammer for et eventuelt samarbeid.
 
SAK 12/2017                Styrets orientering                                        
Styret og representanter fra sekretariatet har besøkt regionsamlingene. Thea i Nord, Gro i Trondheim, Tonje i Kristiansand, Kjetil i Stavanger, Nancy i Bergen. Kjetil deltar i Ålesund 04.03 og Kjell og Wasim deltar i Oslo 11.03.
 
Styremedlemmene forteller at regionmøtene oppleves som fruktbare, og det er gode og åpne diskusjoner rundt medlemmenes rolle.
 
Annen representasjon: Styreleder har vært på Spjelkavik videregående skole og fortalt om Amnesty under et Model United Nations-arrangement. Han har også vært på åpning av filmdagen om menneskerettigheter på konserthuset i Fosnavåg. I mars skal styreleder delta på åpent møte om flyktningsituasjonen i regi av Amnestygruppene i Ulstein og Hareid. Varamedlem Nancy Herz har sammen med Amina Bile og Sofia Srour vunnet Fritt Ords honnørpris.
 
Styret ber om sekretariatet så tidlig som mulig orienterer på hjemmesiden om AIs arbeid rundt eventuell ny policy på narkotika og menneskerettigheter, og holder medlemmene løpende orientert om utviklingen av policyarbeidet.
 
Vedtak
Tas til orientering                   
 
 
SAK 13/2017                Eventuelt
Ingen saker under eventuelt
 
                         
 
 
 
Godkjent og signert på styremøtet 28 april 2017
 
Del saken
Andre Nyheter