Share

Spørsmål og Svar om voldtekt

Lurer du på hva som ligger i ordet voldtekt, hva samtykke betyr, eller andre ting rundt temaet voldtekt? Her har vi samlet en rekke spørsmål og svar. Finner du ikke det du lurer på kan du sende e-post til info@amnesty.no.
Skrevet av: Nils Røhne
PUBLISERT: 8. mars 2013, KL. 9:24 -
SIST OPPDATERT: 27. juni 2017, KL. 16:51

OM BEVIS
 • Hva menes med samtykke til seksuell omgang?
Samtykke innebærer å uttrykke et ønske om å ha seksuell omgang, enten gjennom ord eller handling. Har man sagt nei, eller på andre måter gitt uttrykk for at man ikke ønsker seksuell omgang, så har man ikke samtykket til handlingen. Samtykke må alltid ses i lys av de omkringliggende omstendigheter. Man kan ikke gi sitt samtykke dersom man er i en tvangssituasjon, bevisstløs på grunn av rus, skade eller søvn, eller utsettes for vold eller trusler.
 • Er ikke samtykke umulig å bevise?
I voldtektssaker er det allerede i dag slik at det i mange saker står ord mot ord. Truende adferd etterlater ingen merker på kroppen. Det gjør heller ikke alltid vold. Troverdighetsvurderingen spiller dermed en avgjørende rolle. Innføring av samtykkebestemmelsen i straffeloven vil ikke endre på dette. Innføring av samtykkebestemmelsen skal ikke føre til at en tiltalt blir dømt før retten har funnet både den objektive gjerningsbeskrivelsen og subjektiv straffeskyld bevist utover rimelig tvil.
 • Hva slags type bevis kan benyttes for å bevise manglende samtykke?
Det er i all hovedsak de samme typer bevis som i dag – vitneerklæringer, informasjon som fremkommer på mobiltelefon (som bilder og tekstmeldinger), rettsmedisinske funn, dokumentasjon fra åsted og annet som belyser hendelsesforløpet rundt en anmeldt voldtekt. I tillegg vil legeerklæringer, samt observasjoner fra helsepersonell og andre, kunne dokumentere fysiske og psykiske etterreaksjoner som angst, søvnløshet, manglende konsentrasjonsevne, depresjon, isolasjon og annet som er forenlig med å ha vært utsatt for en voldtekt.
 • Hva er forskjellen på truende adferd og manglende samtykke?
Truende adferd forutsetter at det gjennom ord eller handlinger er fremsatt trusler som har ført til at en av partene føler seg tvunget til seksuell omgang. Mangel på samtykke betyr at en person verken med ord eller handling har gitt uttrykk for at vedkommende ønsker seksuell omgang.
 • Hva slags type beviser er det som kan benyttes i overfallssvoldtekter, som bortfaller ved andre voldtekter?
En overfallsvoldtekt foregår som oftest mellom to personer som ikke kjenner hverandre. Dermed stilles det som gjerne mindre spørsmål til den voldtektsutsattes troverdighet og forklaring av hendelsesforløpet. Selv om det benyttes vold, vil volden ikke alltid etterlate merker, og må ofte også dokumenteres gjennom vitneerklæringer og andre tekniske spor.


OM LOVTEKSTEN
 • Hvordan definerer straffeloven seksuell omgang?
I straffelovens forarbeider defineres seksuell omgang som samleie og samleielignende forhold. Straffekravet i straffelovens § 192 er per i dag er å bevise at den seksuelle omgangen er skjedd ved vold og truende adferd, eller i forhold til en person som var bevistløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er disse alvorlige seksuelle overgrepene som omfattes av voldtektsbestemmelsen i straffeloven som har en strafferamme på 10 år. Amnesty jobber for at manglende samtykke skal være det definerende element ved voldtekt.
 • Hvordan defineres seksuell handling?
Seksuell handling defineres som eksempelvis beføling av bryster og kjønnsorgan. Straffekravet i straffelovens § 200 er å bevise at den seksuelle handlingen skjedde uten samtykke, og har en strafferamme på ett år.
 • Finnes det saker hvor man trolig kunne endt opp med en annen dom hvis samtykke hadde vært det definerende element?
Et eksempel er Storgata-dommen fra Nedre Romerike Tingrett våren 2012. Her var en person tiltalt for voldtekt (samleie med sædavgang uten kondom), men ble frifunnet fordi mangel på samtykke kunne bevises (jenta hadde sagt tydelig nei), men ikke bruk vold og truende adferd. I henhold til internasjonal rett har tiltalte i denne sak begått en voldtekt. I henhold til norsk rett kan mannen bare dømmes for en mindre alvorlig seksuell krenkelse.

Fra rettsreferatet: «Retten finner det utvilsomt at A hadde gitt tydelig uttrykk for at hun ikke samtykket i seksuell aktivitet, og at tiltalte var klar over dette. Han var også klar over at han foretok samleie med sædavgang uten kondom. Tiltalte kan imidlertid ikke domfelles for voldtekt, fordi det knytter seg tvil til om det er benyttet vold eller truende adferd med årsakssammenheng. Det er slik at strl. § 200 gjør det straffbart å foreta seksuell handling med noen som ikke har samtykker. Bestemmelsen gjelder imidlertid ikke seksuelle omgang uten samtykke jfr. Ot.prp. 28 side 46 pkt 5.1 og 5.4. der det drøftes å utvide virkeområdet for strl. § 200 til å omfatte også omgang uten samtykke men konklusjonen blir ingen endring». Tiltalte ble dømt til betinget fengsel i 90 dager som i sin helhet ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Dommen ble anket til lagretten. Lagretten konkluderte høsten 2012 med at gjerningspersonen allikevel hadde brukt vold ved å dra ned fornærmedes strømpebukse gjentatte ganger i forkant av den seksuelle omgangen, og dømte på det grunnlaget til voldtekt med samleie. Lagrettens dom er anket til høyesterett.
 • Har andre land, som det er naturlig at vi sammenligner oss med, samtykke som definerende element i sine lover?
Både Storbritannia og Belgia har samtykke som det definerende elementet i voldtektsbestemmelsen. Danmark har det ikke, men både Finland og Sverige vurderer å innføre samtykkebestemmelsen.
 • Hvis andre land ikke har samtykke i lovverket, hvorfor trenger Norge det?
Artikkel 36 i Europarådets Konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner fastslår entydig at seksuell kontakt går fra å være en lovlig handling til å bli en forbrytelse når oppriktig samtykke til den seksuelle handlingen mangler. Norge har signert Europarådets konvensjon, og regjeringen har nå foreslått å innføre samtykkebestemmelsen i straffeloven for å kunne ratifisere Konvensjonen. Det viktigste argumentet er likevel at loven har en viktig normativ kraft. Som ledd i det forebyggende arbeid mot voldtekt er det nødvendig å tydeliggjøre retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet gjennom innføringen av en samtykkebestemmelse.
 • Hva sier andre organisasjoner til lovteksttematikken?
FNs Kvinnekomité og FNs Komité mot tortur anmodet norske myndigheter om å vedta en voldtektsbestemmelse i straffeloven som definerer voldtekt og andre former for seksuelle overgrep som seksuell handling uten samtykke. I Norge har flere kvinneorganisasjoner, politiske partier og ungdomsorganisasjoner støttet dette kravet.
 • Hva når en person ikke er i stand til å si nei fordi vedkommende er for full?
Seksuell omgang med en person som er såpass full at vedkommende sovner rammes i dag av voldtekstbestemmelsen i straffelovens § 192 b), som kriminaliserer seksuell omgang med en person som er en bevisstløs eller av andre årsaker ute av stand til å motsette seg handlingen. Dersom personen er såpass full at hun har vanskelig for å sette grenser er ikke dette et forhold som uten videre rammes av voldtektbestemmelsen i dagens straffelov. Kripos sin rapport om voldtektssituasjonen i Norge i 2012 tegner i så måte et dystert bilde av virkeligheten. Antallet voldtektsanmeldelser er økende, og de festrelaterte voldtektene utgjør den desidert største andelen. Unge jenter mellom 17 og 25 år har høyest risisko for å bli utsatt for voldtekt. Kripos skriver: «Det blir gjerne ikke benyttet vold, men gjerningspersonen utnytter offerets manglende evne til å gjøre motstand». (Kripos 2013).

ANNET
 • 80 % av alle voldtektsanmeldelser henlegges, blant annet på grunn av bevisets stilling. Vil en lovendring som dere etterspør endre henleggelsesprosenten?
I følge Kripos ender mange anmeldelser i dag med henleggelse, fordi overgrepet faller utenfor den eksisterende juridiske definisjonen av voldtekt som forutsetter bruk av vold. En lovendring vil kunne bidra til at flere saker vil tilfredsstille straffekravet, og kunne føres for retten.
 • Hvorfor er dere så opptatt av lovendring når det er så mange andre viktige tiltak for å bekjempe voldtekt?
Lovens normative kraft er viktig. Det er høyst påkrevd å få på plass en voldtektsbestemmelse i straffeloven som entydig slår fast at et nei er et nei, og at voldtekt er sex uten samtykke, slik at det er enkelt å skjønne hvor grensen går.
 • Skjer ikke alle voldtekter ved bruk av vold eller truende adferd? Er ikke voldtekt per definisjon vold?
Enhver har rett til personlig integritet og seksuell selvbestemmelse, og til å bestemme selv over egen kropp og seksualitet. En voldtekt er å frata et annet menneske denne retten. Det som definerer en voldtekt er ikke hvorvidt overgrepet skjer ved bruk av vold eller tvang, men hvorvidt den seksuelle omgangen bygger på samtykke.
 • Hva trengs for at ungdom ikke skal komme opp i situasjoner som ender med voldtekt?
På bakgrunn av funnene i Amnestys ferske holdningsundersøkelse mener organisasjonen at en viktig årsak til at såpass mange unge jenter utsettes for voldtekt er mangelen på forebyggende arbeid i skolen, og manglende kunnskap om hvor grensene går. Undersøkelsen viser at skolen i dag svikter når det kommer til informasjon om seksuelle overgrep og grensesetting. Kun 44 prosent av unge mellom 18 og 29 år sier de har fått opplæring eller informasjon om dette på skolen. Av disse er det bare 14 prosent som mener denne opplæringen var god nok. Amnesty har derfor startet en aksjon rettet mot kunnskapsminister Kristin Halvorsen, hvor formålet er å bidra til at elever på grunn- og videregående skole får nødvendig kunnskap om voldtekt og grensesetting.
 • Ved samtykke, kan det trolig bli lettere for jenter å juge om voldtekt. Hva med guttenes rettssikkerhet?
Innføring av samtykkebestemmelsen skal ikke føre til at en tiltalt blir dømt før retten har funnet både den objektive gjerningsbeskrivelsen og subjektiv straffeskyld bevist utover rimelig tvil. Innføring av samtykkebestemmelsen vil derimot føre til at det kan dømmes for voldtekt der retten finner det bevist at tiltalt forsto eller burde ha forstått at fornærmede i saken ikke har samtykket til den seksuelle omgangen, selv uten å bevise bruk av vold.
 • Når et nei er utydelig, hvordan skal gutter da forholde seg til det?
En tommelfingerregel bør være: Er du i tvil, så spør! Er du usikker på svaret, så vent til neste dag! Å bli mistenkt eller siktet for voldtekt er svært alvorlig. Det vil kunne ha omfattende konsekvenser for videre utdanning, arbeid og sosiale relasjoner. I tillegg vil det være vondt å vite at du har skadet et annet menneske.

Del saken
Andre Nyheter