Share

Stå opp for mennesker på flukt

Ikke siden annen verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt fra krig, forfølgelse og nød. Over halvparten av verdens flyktninger befinner seg i kun 10 land og de er slett ikke blant verdens rikeste. Disse 10 landene står for kun 2,5 av verdens bruttonasjonalprodukt. Gjennom internasjonale avtaler har vi forpliktet oss til å dele ansvaret for mennesker på flukt, og nå haster det med at også de rike landene tar et større ansvar for å gi dem beskyttelse og ivareta deres rettigheter.

I Europa bygges det murer, grenser stenges og lover endres for å hindre at mennesker på flukt kan søke om beskyttelse her. Europa «kjøper» seg på mange måter ut av ansvaret sitt ovenfor mennesker på flukt ved å inngå tvilsomme avtaler med andre land, som for eksempel avtalen mellom EU og Tyrkia der Tyrkia får 6 milliarder euro for å være Europas «dørvakt» og hindre flyktninger i å reise videre mot Europa.

Amnesty mener at Norge og Europa bør ta en større del av ansvaret for å ta imot mennesker på flukt og gi dem beskyttelse.

Ta et større ansvar, Norge!

I 2016 reiste minst 361 678 mennesker over Middelhavet og Egeerhavet til Europa for å finne beskyttelse, nærmere bestemt til Hellas og Italia, som jo av geografiske grunner blir de første landene menneskene på flukt ankommer.

Hellas og Italia har gjentatte ganger oppfordret de andre europeiske landene til å være med å dele ansvaret ved å ta imot flere flyktninger, men så langt er dessverre altfor mange av de europeiske landene svært så komfortable med å bidra minst mulig.

Signer aksjonen og be Norge om å ta imot 10.000 asylsøkere fra Hellas og Italia i løpet av 2017 og 2018.

18363
HAR SIGNERT DENNE AKSJONEN

Flyktningsituasjonen i Europa

Trykk på kartet under for mer informasjon om flyktninger i Europa. Hvorfor flykter de og hvordan blir de møtt?
Hvorfor flykter de?
Hvordan blir de møtt?
Majoriteten av mennesker som kommer til Europa for å søke om beskyttelse kommer via Hellas og Italia. Hvordan blir de møtt? Trykk på kartet under for mer informasjon.
Hellas Italia Hellas Italia

italia

 • I 2016kom det 181, 436 mennesker til Italia over Middelhavet.
 • Mer enn 5000 flyktninger og migranter døde eller forsvant i 2016 på Middelhavet om bord på uegnede fartøy i forsøket på å nå Italia, det høyeste antallet omkomne noen gang registrert.
 • Amnesty har mottatt informasjon om vilkårlig fengsling, trusler og overdreven fysisk makt som har blitt brukt for å tvinge nyankomne menn, kvinner og også barn til å avgi fingeravtrykk. Politiet er pålagt å spørre nyankomne om hvorfor de har kommet til Italia, i stedet for bare å spørre dem om de har tenkt å søke asyl. Siden flyktningstatus først og fremst avgjøres på bakgrunn av hva man risikerer deres man må returnere til sitt opprinnelsesland, og ikke utfra årsaken til at man dro, selv om det ofte er en klar sammenheng, så er tilnærmingen til italiensk politi grunnleggende feil.
 • EU har laget en avtale med Hellas og Italia om å ta imot 160 000 asylsøkere fra disse landene til andre europeiske land. Norge avtalte å ta imot 1500 av disse asylsøkerne. I februar 2017 hadde EU kun tatt imot 3619 personer fra Italia.
 • Norge har per 27. mars 2017 tatt imot 560 asylsøkere fra Italia.

hellas

 • I 2015 kom det rundt 800 000 flyktninger og migranter til Hellas. Det utgjorde omtrent 80 % av det totale ankomsttallet til Europa.
 • I 2016 kom det 173 450 mennesker til Hellas over Middelhavet.
 • I mars 2016 stengte Hellas grensen til Makedonia, noe som effektivt blokkerte muligheten for å reise fra Hellas til flere andre europeiske land. I stedet så flyktninger og asylsøkere seg nødt til å søke om beskyttelse i Hellas, midt i en lammende finanskrise, og uten tilgang til et fungerende asylsystem.
 • Flyktningene som har ankommet Hellas bor i overfylte leire og forsøker å leve verdige liv under forferdelige forhold, mens de venter på å få adgang til asyslsystemet eller på svar på asylsøknadene sine. Mange har heller ingen plass på noe mottak og må klare seg selv så godt de kan. De har mangel på varmt vann, og de er utsatt for vold og hat-motiverte angrep.
 • Over 47 000 flyktninger og migranter er strandet på fastlandet i Hellas. De lever under elendige forhold. I tillegg befinner over 12 500 mennesker seg på de greske øyene i påvente av å bli returnert til Tyrkia, i henhold til EU/Tyrkia-avtalen fra mars 2016.
 • EU har laget en avtale med Hellas og Italia om å ta imot 160 000 fra disse landene til andre europeiske land. I februar 2017 hadde EU kun tatt imot 9157 personer fra Hellas.
 • Norge har per 27. mars 2017 tatt imot 271 asylsøkere fra Hellas.
Hvorfor flykter de?
Hvordan blir de møtt?
Majoriteten av menneskene som kom til Europa for å søke om beskyttelse i 2015 og 2016 kom hovedsakelig fra fire land, Syria, Afghanistan, Irak og Eritrea. Hvorfor flykter mennesker fra disse landene? Trykk på kartet under for mer informasjon.
Syria Irak Afghanistan Eritrea Syria Irak Afghanistan Eritrea

eritrea

 • Innbyggertall: 6,3 millioner.
 • Eritrea er blitt styrt av en diktator siden Eritreas uavhengighet i 1991, som har kastet så godt som alle sine politiske motstandere i fengsel. Mange tusen samvittighetsfanger og andre politiske fanger er anholdt uten tiltale eller dom, ofte i mange år.
 • Eritrea har verneplikt for alle menn og kvinner under 50. Verneplikten kan forlenges ubegrenset, i praksis må folk tjenestegjøres i opptil 20 år. Det meste av verneplikten består i tvangsarbeid i statseide bedrifter, noe som er et vesentlig element i eritreisk økonomi. Verneplikten er den viktigste grunnen til at folk flykter fra Eritrea.
 • Retten mennesker har til å forlate landet er svært begrenset. Myndighetene fortsetter å forby personer mellom fem og 50 år fra å reise utenlands og de som blir tatt blir utsatt for vilkårlig fengsling. Hvis man blir tatt i å forsøke å flykte, blir man arrestert uten tiltale til de kan betale en uforhlodsmessig høy bot. Beløpet avhenger av hvem som arresterer og hvilken tid av året det er.
 • For de som lykkes i å forlate landet innkrever myndighetene to prosent skatt av inntektene til emigranten, gjennom konsulater eller datterselskaper i utlandet, angivelig på trusselen om å nekte dem konsulære tjenester, som reisedokumenter eller tjenester til familiemedlemmer som forblir i Eritrea.
 • En kvart million eritreiske flyktninger og asylsøkere har reist til flyktningleirer og byer i nabolandet Etiopia og Sudan.25 En stor del fortsetter til Europa, og man regner med at over 80 000 eritreere befinner seg innenfor EU (2015).
 • I juni 2016 la FN frem sin rapport på menneskerettighetssituasjonen i Eritrea. De dokumenterte at eritreiske myndigheter har begått alvorlige brudd mot menneskeheten siden Eritreas uavhengighet i 1991. Dette inkluderer slaveri, tvungen forsvinning, vilkårlig fengsling, tortur, voldtekt og mord.

afghanistan

 • Innbyggertall: 31,6 millioner.
 • Afghanistan er et av verdens fattigste land, som gjennom generasjoner har vært preget av indre og ytre konflikter. Siden USAs militæroperasjon mot Afghanistan som begynte i 2001, har konfliktnivået vært ekstra høyt.
 • I 2016 var tallet på drepte sivile i Afghanistan det høyeste siden FN begynte å telle i 2009.
 • Afghanere er verdens neststørste flyktningbefolkning.
 • Det finnes 2,6 millioner afghanske flyktninger i verden i dag. Rundt 95 prosent av de afghanske flyktningene befinner seg i kun to land, Pakistan og Iran. Der blir de ofte møtt med diskriminering, overgrep, mangel på grunnleggende rettigheter og risiko for massedeportasjon.
 • Den usikre situasjonen i Afghanistan har ført til at over 1,4 millioner mennesker er på flukt innenfor landets grenser.
 • 5. oktober 2016 ble EU enig med Afghanistan om en returavtale av avviste asylsøkere, til tross for den forverrede sikkerhetssituasjonen der.
 • Flyktninger fra Afghanistan utgjør den nest største flyktninggruppen som kommer til Europa.
 • Vold mot jenter og kvinner er et utbredt problem og i 2016 ble det rapportert om flere hendelser hvor bevæpnede grupper straffet kvinner offentlig ved bruk av henrettelser og pisking.

IRAK

 • Innbyggertall: 31,5 millioner.
 • Irak har de siste årene vært preget at interne konflikter mellom regjeringsstyrker, paramilitære grupper og den såkalte Islamske stat (IS). Alle parter i konflikten har begått krigsforbrytelser, andre brudd på internasjonal rett og alvorlige menneskerettighetsbrudd1.
 • I følge UNHCR var det i 2015 264.100 irakere som er flyktninger utenfor eget land
 • Omkring 260 000 syriske flyktninger befinner seg i Irak.
 • Den økende volden mellom væpnede grupper og regjeringsstyrker har drevet mer enn 3millioner mennesker på flukt inne i Irak 3 og ført til at over 11 millioner mennesker i landet har behov for humanitær hjelp. Irak er blant verdens mest dødelige land for sivile, og tusener mister livet som følge av terror, vold og væpnet konflikt.
 • Kvinner og jenter er utsatt for diskriminerende lover og praksis, og blir ikke beskyttet fra overgrep og andre kjønnsrelaterte overgrep. Rundt 3500 Yezedi-kvinner blir fortsatt holdt fanget av IS i Syria og Irak, og blir utsatt for voldtekt, overgrep og slaveri.

syria

 • Innbyggertall: 22,5 millioner før krigen.
 • 6,6 millioner1 mennesker er på flukt inne i Syria (internt fordrevne), og 4,92 millioner har flyktet over grensene til nabolandene. Hundre tusener risikerer livet i forsøket på å nå Europa ved å krysse Middelhavet og Egeerhavet.
 • Mer enn 4,8 millioner syriske flyktninger befinner seg i fem land; Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt.
 • 13,5 millioner3 mennesker i Syria har akutt behov for humanitær hjelp. Av disse sitter 4,6 millioner fast i beleirede områder eller områder som er vanskelig å nå, noe som gjør dem svært utsatt.4 Over 600 000 mangler tilgang til mat, vann og medisiner.5 FN har nå fått noe tilgang til å komme inn med humanitær hjelp.
 • Et ukjent antall mennesker er eller har vært arrestert, og tortur er utbredt.
 • I begynnelsen av februar 2017 dokumenterte Amnesty hvordan opptil 13 000 mennesker skal ha blitt utenomrettslig henrettet i et fengsel i Syria mellom 2011 og 2015. Dette utgjør krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.
 • Mennesker fra Syria er den største flyktninggruppen som har kommet til Europa de siste årene. I 2015 var 50 % av alle flyktningene som ankom fra Syria, og de utgjøre fremdeles den største flyktninggruppen.
 • I desember nedsatte FNs generalforsamling et uavhengig panel for å etterforske krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som har forekommet siden krigen startet i mars 2011 (årsrapporten).

Nyheter

7. september 2017
Et flertall i befolkningen sier de vil ta imot de mest sårbare flyktningene. Nå er det på tide at politikerne lytter. 
31. august 2017
Et flertall i befolkningen sier de vil ta imot de mest sårbare flyktningene. Nå er det på tide at politikerne lytter. 
22. august 2017
Humanitære organisasjoner, politikere, presse og støttespillere deltok på lanseringen av Flyktningpartiet tirsdag morgen.
17. august 2017
Generalsektreær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland begynte sin karriere på videregående skole i Stavanger. Og nettopp Amnesty var noe av det første han engasjerte seg i.
 
11. august 2017
Amnestys guide til Stortingsvalget 2017.
20. juni 2017
I september skal over 1000 artister opptre i solidaritet med verdens flyktninger.  

Videoer

Når man snakker om flyktninger brukes det ofte et språk som reduserer menneskelig lidelse til tall og statistikk. Men denne lidelsen treffer virkelige mennesker, akkurat som deg og meg. I dette eksperimentet utfordres vi til å se menneskene bak tallene.
Ahmad jobbet som ingeniør fra Syria før han ble tvunget på flukt. Nå er han strandet på Chios i Hellas sammen med resten av familien på grunn av EU/Tyrkia-avtalen.
Alan og Gyan lider begge to av en sjelden muskelsykdom som gjør at de ikke kan gå. Etter å ha vært strandet i Hellas i over ett år ble familien endelig gjenforent i Tyskland i mars 2017.
Møt Emma og Henriette som forteller om hvorfor de engasjerer seg i Amnestys arbeid for rettighetene til mennesker på flukt.
GJØR MER

Har du lyst til å engasjere deg i Amnestys kampanje for mennesker på flukt? Her finner du lenker til bakgrunnsdokumenter og materiale. Ta kontakt med din regionleder eller prosjektleder for kampanjen kasplin@amnesty.no hvis du har spørsmål.

BILDEAKSJON: 10.000 for 10.000

BILDEAKSJON: 10.000 for 10.000

Vi samler #TiTusenBilder for at Norge skal #TaAnsvar og ta imot 10 000 asylsøkere fra Hellas og Italia! Ta et bilde og legg det ut på Instagram med #TiTusenBilder.