Share

Asylsøkere og flyktninger

Asylsøkere og flyktninger

Alle mennesker har rett til å søke og å motta beskyttelse i et annet land dersom de er forfulgt. Dette står nedfelt i FNs flyktningkonvensjon og i artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Flyktningkonvensjonen, og dens tilleggsprotokoll fra 1967, er det viktigste beskyttelsesinstrumentet for mennesker på flukt. Den inneholder bestemmelser om hvem som kan anses som en flyktning, beskyttelse mot retur og hvilke rettigheter flyktninger har. En svært viktig bestemmelse i konvensjonen er at ingen må sendes tilbake til et land der det er fare for å bli utsatt for forfølgelse og tortur. Dette kalles non-refoulment prinsippet.

Amnesty mener at Norge som et minimum bør følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Å ta imot flyktninger og asylsøkere handler om rettigheter og plikter, ikke frivillighet og veldedighet.

Undergraver flyktningkonvensjonen

Amnesty er svært kritisk til retorikken som en del politikere anvender når de snakker om flyktninger- og asylsøkere som kommer til Norge. Når de anvender ord som «lykkegjegere» og at det er «en strøm av flyktninger» som kommer til landet vårt, så er det ikke bare faktisk feil, men det bidrar til å skape et feil bilde av hvem menneskene på flukt er og skaper dermed unødvendig engstelse i befolkningen som gjør dem skeptiske til å ta i mot flyktninger og asylsøkere. Det undergraver respekten for FNs flyktningkonvensjon.

Flyktninger i Norge

Det faktiske antallet mennesker som er på flukt i verden i dag står i stor kontrast til antallet flyktninger som søker asyl i Norge.
Mer enn 21 millioner mennesker var på flukt utenfor eget land i 2016. Av disse var det 3460 som søkte asyl i Norge i 2016. Det betyr at det er 0,014 prosent av verdens flyktninger som finner veien til Norge og søker om beskyttelse her.

Ifølge Utlendingsdirektorates (UDI) egne tall for 2015 fikk 75 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge opphold. Den store majoriteten av asylsøkerne er ikke «lykkegjegere», men mennesker med behov for og rett til beskyttelse. Majoriteten av verdens flyktninger kommer fra Asia og Afrika, og det store flertallet av flyktningene søker tilflukt i sine naboland. Dette er ofte land med stor fattigdom, men som allikevel tar imot millioner av mennesker som trenger beskyttelse.

Flyktninger fra Syria

Krigen i Syria fortsetter å rase, flere år etter at protestene mot regjeringen brøt ut i mars 2011. Både regjeringsstyrker og ikke-statlige væpnede grupper har begått krigsforbrytelser og brudd på internasjonal humanitær rett. Den sivile befolkningen blir stadig utsatt for nye angrep, hus, skoler og sykehus bombes. Omkring 5 millioner mennesker har flyktet over grensen til Syrias naboland, Libanon, Jordan, Irak, Egypt og Tyrkia.

Konflikten i Syria har bidratt til å rette søkelyset mot flyktningsituasjonen i verden, et tema som ikke har vært i nærheten av å få den oppmerksomheten som trengs for å kunne komme til en løsning.

Hva gjør Amnesty?

Vi forsvarer rettighetene til mennesker på flukt og deres rett til å søke asyl. Dette gjør vi ved å være ute i felt og dokumentere fra krig og konflikt, forfølgelse og tortur, og ved å anvende dokumentasjonen til å få Norge og andre land til å ta et større ansvar for å hjelpe flyktningene der de er, og til å ta imot flere flyktninger her hjemme. Amnesty har møter med norske og andre lands myndigheter, og med organisasjoner som Europarådet, EU og FN for å få dem til å reagere og ta større ansvar.

Vi har aksjoner og stands. Vi er høringsinstans på forslag til endringer i utlendingsloven, og deltar aktivt i den offentlige debatten.

Amnesty samarbeider tett med flere advokater og bidrar med dokumentasjon på landsituasjonen i en lang rekke asylsaker. I særskilte saker er Amnesty ekspertvitne når saken tas til domstolen. Unntaksvis følger vi også enkeltsaker gjennom hele søknadsprosessen dersom vi ser at det er av stor prinsipiell betydning.

Amnesty arbeider for at Norge tar et større internasjonalt medansvar ved å:

  • Relokalisere 10.000 av asylsøkerne som er strandet i Hellas og Italia.
  • Gjenbosette flere kvoteflyktninger.
  • Styrke vernet om retten til å søke asyl.
Amnestys årsrapport i år fokuserte på flyktninger og migranters situasjon i verden. Behandlingen av flyktninger er et prioritert arbeidsområde i hele Amnesty International. Les mer i lenkene til høyre.