Share

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Menneskerettighetene definerer alle menneskers rett til det som er helt grunnleggende for å kunne leve et liv i trygghet og verdighet. 

Hva er menneskerettigheter?

Grunnlaget for menneskerettighetene er FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948, som alle verdens land har erklært seg enig i. Våre menneskerettigheter er universelle. Det vil si at de gjelder for alle mennesker - uten unntak. De er udelelige, noe som innebærer at de skal realiseres samtidig og ingen styresmakter kan prioritere noen rettigheter framfor andre.

Menneskerettighetene er også umistelige, det vil si at ingen kan fratas sine rettigheter og ingen har makt til å avskaffe andres rettigheter. 

Menneskerettighetene beskriver ikke en utopisk visjon, men definerer det alle mennesker har krav på her og nå. Utover Verdenserklæringen er menneskerettigheter nærmere definert i en rekke internasjonale og regionale lover, i konvensjoner eller traktater. Ingen styresmakter kan avvise kritikk av menneskerettighetsbrudd ved å påstå at det er et inngrep i statens suverenitet.

Hvem har ansvaret for at alle får realisert sine menneskerettigheter?
Først og fremst er det den enkelte stat som har ansvar for å respektere menneskerettighetene. Det vil si ikke å begå handlinger som bryter dem, beskytte enkeltpersoner mot handlinger fra tredje parter som vil gå ut over deres menneskerettigheter, og å realisere menneskerettighetene. Det siste innebærer å gjøre alt som er mulig for å sikre at alle kan nyte godt av alle sine rettigheter.

Men i tillegg til statene er det ifølge Verdenserklæringen slik at «alle mennesker og alle samfunnsorganer» har et felles ansvar for å bidra til realiseringen av alle menneskerettigheter for alle.

Om menneskerettighetserklæringen
FNs verdenserklæring om menneskerettighetene fra 1948 definerte for første gang universelle og udelelige rettigheter for alle mennesker uten unntak. Da Verdenserklæringen ble laget, fastslo den også for første gang at det å respektere og forsvare menneskerettighetene er et felles ansvar for alle stater, alle mennesker og alle samfunnsaktører. Siden har menneskerettighetene blitt mer konkret forankret i en rekke internasjonale lover, kalt konvensjoner.

Menneskerettigheter i dag
Siden grunnleggelsen av FN har verden gjort betydelige fremskritt. I et globalt perspektiv er bevisstheten om, og respekten for menneskerettighetene større enn noen sinne. Likevel finnes det ikke et eneste land i verden der alle innbyggerne kan nyte godt av alle sine rettigheter. Alvorlige menneskerettighetsbrudd som fattigdom, diskriminering eller politisk undertrykkelse rammer fortsatt mange hundre millioner mennesker.

Det er ingen grunn til at ikke alle skulle kunne nyte godt av sine menneskerettigheter. Hvis det ikke skjer, er det på grunn av konkrete politiske handlinger eller unnlatelser. Diskriminering, korrupsjon og undertrykkelse kan stoppes. Forutsetningen er at bevisstheten og kunnskapen om menneskerettigheter spres over hele verden, og at mennesker verden rundt lever opp til sitt ansvar for å respektere og beskytte disse rettighetene.